GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

1- Gazipaşa İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Ilıca Parkı içerisinde yer alan; 1, 2 ve 3 nolu toplam 16,20 m2’lik Büfeler, Uğur Mumcu Caddesi ile arasında kalan 90 m2’lik açık alanla birlikte, “Akasya” isimli tek bir büfe adı altında, 2886 Sayılı DİK ’nun 45. Maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile 3 Yıllığına  kiraya verilecektir.

2- İhale 12.02.2019 Salı günü saat 14.00’da Gazipaşa Belediye Başkanlığı Hizmet Binası toplantı salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- Bir yıllık tahmini kira bedeli KDV hariç 22.000,00 TL’dir.

4- Geçici teminatı 3 yıllık tahmini kira bedelinin %3 oranında olup, tutarı 1.980,00  TL’dir

5- İsteklilerin aşağıda belirtilen belgelerin asılları veya noter tasdikli yada ihale öncesi İdare tarafından onaylanmış suretleri ile birlikte ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı salonda hazır bulunması veya 2886 sayılı DİK’nun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü mektupla Gazipaşa Belediyesine göndermeleri şarttır. İstenilen Belgeler hakkında ayrıntılı bilgiler ihale şartnamesinde belirtilmiştir.

5.1. Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

5.2. İhale Dosya bedelinin ödendiğini gösterir makbuz veya belge,

5.3. Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

5.4. Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin (şirket müdürünün) Kanuni İkametgâh Belgesi,

5.5. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

5.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.7. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya Ticaret Sicil Gazetesi ile imza sirküleri.

5.8. Ortak girişim olarak ihaleye katılınması halinde ortaklarca imzalı ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

5.9. Sabıka kaydı belgesi.

5.10.  Gazipaşa Belediyesinde vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.

6- İhale şartnamesi ve ekleri www.gazipasa.bel.tr adresinde, hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilecek ve ya satın alınabilecektir.  Dosya satın alma bedeli 100,00 (Yüz) TL‘dir. İhalelere katılabilmek için ihale dosyası satın almak zorunludur.  29.01.2019

 

                                                                                                                Av. Semra YALÇIN

                                                                                                                Belediye Başkan Yrd.

 

DÖKÜMANLARI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.